TEAM

Giám Đốc Hãng Phim Truyện Bùi Cường
Đạo Diễn - Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất
Đạo Diễn - D.O.P - Cố Vấn Nghệ Thuật