TEAM

Giám Đốc Hãng Phim Truyện Bùi Cường
Đạo Diễn - Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất
Đạo Diễn - Cố Vấn Nghệ Thuật
Đạo Diễn - D.O.P - Cố Vấn Nghệ Thuật
Đạo Diễn Hậu Kỳ - Kỹ Xão 3D
Cascadeur - Cố Vấn Chỉ Đạo Võ Thuật